VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku na portáli www.dponline.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: SuperÚčtovník, s.r.o., Cesta Mládeže 2903/40, 901 01 Malacky, Slovenská Republika. IČO: 51 129 647, DIČ: 2120604398, IČ DPH: 2120604398, Tel: +421 948 950 762, e-mail: info@dponline.sk. Zapísaná na Okresnom Súde Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka:122949/B.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť SuperÚčtovník, s.r.o., so sídlom Cesta Mládeže 2903/40, 901 01 Malacky, IČO: 51 129 647 (ďalej „dponline.sk„) je zapísaná na Okresnom Súde Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka:122949/B.

1.2 SuperÚčtovník, s.r.o. prevádzkuje online portál na spracovanie a podanie daňového priznania dponline.sk. Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba ako používateľ služby Online daňové priznanie (ďalej aj ako „klient“) možnosť používať funkcie portálu dponline.sk a po vyplnení potrebných informácií za online asistencie portálu dponline.sk má možnosť za odplatu požiadať vedenie portálu o spracovanie daňového priznania v prospech klienta. Súčasne za podmienok určených týmito VOP za predpokladu akceptácie objednávky klienta poskytovateľom služby Online daňové priznanie a zaplatení príslušnej odplaty klientom má klient nárok na poskytnutie služby vypracovanie a podanie daňového priznania. Tieto VOP upravujú zmluvné vzťahy, ktoré vznikajú medzi prevádzkovateľom a klientom v súvislosti s poskytovaním služby Online daňové priznanie.

1.3 Adresa elektronickej pošty dponline.sk je info@dponline.sk. Telefónne číslo je +421 948 950 762. Operačné hodiny vybavovania reklamácii: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 09:00  – 18:00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje vrátane samotných VOP môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na adrese: https://dponline.sk/gdpr-centrum/obchodne-podmienky/.

1.4 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi dponline.sk a klientom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o službu Online daňové priznanie. Tieto právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a klientom vznikajúce pri objednaní, dodávke služby Online daňové priznanie a reklamáciách sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR, Obchodného zákonníka SR, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane osobných údajov. Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia zmluvy na základe registrácie resp. vyplnenia údajov klienta na účely poskytnutia služby Online daňové priznanie. Vzájomné vzťahy Prevádzkovateľa a klienta sa riadia aj reklamačným poriadkom uvedeným vo VOP.

2. OBJEDNÁVANIE A POSKYTNUTIE SLUŽBY Online daňové priznanie

2.1 Poskytovanie služby Online daňové priznanie sa realizuje formou zadania objednávky klientom na portáli dponline.sk s tým, že objednávka klienta musí byť úplná a odsúhlasená (akceptovaná) v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka úplná a akceptovaná podľa VOP, prevádzkovateľ dodá klientovi požadovanú službu. Zadaním objednávky klientom sú na portáli dponline.sk a vo VOP klientovi oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov a VOP. Klient prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred potvrdením objednávky. Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP, možnosťou odstúpenia od zmluvy v prípade klienta spotrebiteľa, reklamačným poriadkom a poučený o ochrane osobných údajov a s tým, že s odoslaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu službu Online daňové priznanie.

2.2 Pre možnosť poskytnutia služby Online daňové priznanie je nevyhnutné, aby klient v príslušnej časti portálu vyplnil potrebné údaje. Klient vypĺňajúci formulár je povinný vyplniť údaje podľa požadovaných polí formulára. Vyplnením formulára súčasne klient udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je klient povinný v vyplniť presne a správne, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na poskytovanie služby Online daňové priznanie klientovi. dponline.sk nezodpovedá za nedodanie služby, nesprávne spracované daňové priznanie ani za spôsobenú škodu, v prípade, že klient uvedie nepravdivé alebo nepresné údaje. Nesplnenie uvedených povinností klientom je vykladané v neprospech klienta a klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.

2.3 Proces zadania a spracovania objednávky pozostáva z nasledovných krokov: I) Výber typu daňového priznania II) Vyplnenie fakturačných údajov a odoslanie objednávky s povinnosťou platby III) Vyplnenie príslušných údajov a nahratie dokladov, dokumentov a odsúhlasenie VOP v príslušnom formulári IV) Odoslanie vyplneného formulára s údajmi a dokumentami. V každom z týchto krokov postupuje klient podľa inštrukcií. Klient je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese zadávania objednávky pred ich definitívnym odoslaním. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť vyplnených údajov klientom.

2.4 Objednávka klienta sa považuje za odoslanú, ak bude doručená prevádzkovateľovi a ak bude obsahovať všetky požadované údaje.

2.5 Pred odoslaním objednávky je od klienta vždy vyžadované, aby potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a klientom. Proces zadania objednávky nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu.

2.6 Na základe dohody strán a v súlade s VOP je zmluva medzi stranami uzatvorená ak klient za službu Online daňové priznanie zaplatí a dponline.sk objednávku klienta akceptuje postupom podľa týchto VOP. Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená zmluva o dodaní služby Online daňové priznanie.

2.7 Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je dodanie služby podľa ustanovenia 6.1 týchto VOP, a to do 14 dní od jej uzatvorenia. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti dponline.sk cenu za poskytnutú službu od ktorej budú odrátané náklady, ktoré už vznikli v súvislosti so spracovaním a poskytovaním služby Online daňové priznanie v prospech klienta, a ktoré môže prevádzkovateľ v tejto súvislosti od klienta rozumne požadovať. Klient nemá nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade ak už služba Online daňové priznanie bola dodaná.

2.8 V osobitných prípadoch si prevádzkovateľ vyhradzuje právo vyžiadať od klienta dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov. Prevádzkovateľ je vždy oprávnený požiadať klienta o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti klienta vhodným spôsobom. Ak klient nevykoná dodatočnú autorizáciu požadovaným spôsobom a v požadovanej lehote, uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou ) alebo zmluva ( po akceptácii ) ruší od začiatku.

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Klient je povinný zaplatiť za službu cenu podľa klientom akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Cena je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi (ďalej len „Cena“).

3.2 V Cene nemusia byť zahrnuté poplatky bánk, sprostredkovateľov alebo tretích osôb za vykonanie úhrady Ceny. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť klient, ak ďalej nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Pri platbe zo zahraničia je klient ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.3 Spôsob zaplatenia Ceny je bankovým prevodom, kartou, paypal-om, paysafecard, bitcoinom na účet prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vyzve na zaplatenie a odošle všetky potrebné informácie potvrdzovacím e-mailom na e-mail adresu objednávateľa.

3.4 Prevádzkovateľ vystaví a doručí faktúru klientovi v súlade s platnými zákonmi SR. Klient zadaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola doručená až po zaplatení dohodnutej sumy.

4. DODANIE SLUŽBY Online daňové priznanie

4.1 Prevádzkovateľ dodá službu klientovi štandardne obratom po zadaní objednávky, t.j. do desiatich (10) pracovných dní kedy bola medzi prevádzkovateľom a klientom uzatvorená zmluva podľa týchto VOP. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo dodať službu do pätnástich (15) dní od zadania objednávky v prípade mimoriadnych okolností. Prevádzkovateľ dodá službu klientovi v podobe vyplneného daňového priznania na ním zvolený email pri objednávaní služby. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na skrátení, predĺžení dodacej lehoty.

5. REKLAMAČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

5.1 Prevádzkovateľ vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.2 Klient môže uplatniť reklamáciu: e-mailom na adrese info@dponline.sk, predložením dokladu o objednaní a zaplatení za službu Online daňové priznanie, alebo písomne na adresu spoločnosti: Cesta Mládeže 2903/40, 901 01 Malacky.

5.3 K reklamovanej službe klient podrobne uvedie popis vady resp. predmet reklamácie.

5.4 Prevádzkovateľ pri uplatnení reklamácie vydá klientovi o uplatnení reklamácie na požiadanie potvrdenie.

5.5 Prevádzkovateľ vybavuje spotrebiteľské reklamácie v lehote do tridsať (30) dní od ich podania. O vybavení reklamácie prevádzkovateľ klienta vhodným spôsobom upovedomí. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol klient riadne užívať službu Online daňové priznanie má klient právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie Ceny zaplatenej za službu, resp. na primeranú zľavu z Ceny.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

6.2 Klient má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď klient alebo ním určená tretia osoba prevezme obdrží službu Online daňové priznanie. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informujte prevádzkovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adresu spoločnosti SuperÚčtovník, s.r.o.. Po odstúpení od zmluvy prevádzkovateľ vráti klientovi spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je povinný vrátiť podľa právnych predpisov, od ktorých budú odrátané náklady, ktoré už prevádzkovateľovi vznikli v súvislosti so spracovaním a poskytovaním služby Online daňové priznanie v prospech klienta, a ktoré môže prevádzkovateľ v tejto súvislosti od klienta rozumne požadovať. Prevádzkovateľ platby vráti klientovi spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené riadne oznámenie klienta o odstúpení od tejto zmluvy podľa tohto článku VOP.

6.3 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy, je prevádzkovateľ oprávnený si uplatniť u klienta náhradu škody, ktorá prevádzkovateľovi vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

7. POSKYTOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Spoločnosť SuperÚčtovník, s.r.o., so sídlom Cesta Mládeže 2903/40, 901 01 Malacky, IČO: 51 129 647 (ďalej „dponline.sk„) je zapísaná na Okresnom Súde Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka:122949/B, spracúva osobné údaje podľa zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a smernice 95/46/EHS, a to výlučne len na základe a v medziach platných právnych predpisov.

7.2 Prevádzkovateľ spracúva výlučne nasledujúce osobné údaje používateľov služby Online daňové priznanie (ďalej len „klient“), ktoré klient dobrovoľne poskytuje spoločnosti SuperÚčtovník, s.r.o. na účely spracúvania: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, kontaktný e-mail, telefónne číslo, rodné číslo, rodinný stav, počet nezaopatrených detí, údaj o závislej činnosti, údaj o príjme, údaj o súkromnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení a ďalšie údaje, ktoré sú určené príslušnými právnymi predpismi na účely daňového priznania, a ktoré môžu v nadväznosti nato byť rozumne požadované spoločnosťou SuperÚčtovník, s.r.o. za účelom spracovania a podania daňového priznania v prospech klienta (ďalej len „Osobné údaje“).

7.3 SuperÚčtovník, s.r.o. spracúva Osobné údaje za účelom poskytnutia služby Online daňové priznanie podľa zmluvy uzatvorenej medzi klientom a prevádzkovateľom, a to na účely plnenia tejto zmluvy. Takto získané Osobné údaje prevádzkovateľ používa na vyplnenie a spracovanie daňového priznania v prospech klienta a komunikáciu s klientom na vyššie uvedený účel. Prevádzkovateľ získava osobné údaje výlučne na účel tu vymedzený alebo ustanovený VOP.

7.4 Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa spracúvali len také Osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

7.5 Klient poskytuje spoločnosti SuperÚčtovník, s.r.o. súhlas s dobrovoľným spracúvaním Osobných údajov za účelom poskytnutia služby Online daňové priznanie registráciou resp. vyplnením údajov v online portáli dponline.sk a následným zaškrtnutím súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasu o spracovaní osobných údajov v online rozhraní služby dponline.sk a poskytnutím Osobných údajov na účely použitia a vyhotovenia služby.

7.6 Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené Osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu klienta počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmenej však po dobu jedného roka. Prevádzkovateľ zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

7.7 Klient môže kedykoľvek písomne požiadať Prevádzkovateľa o likvidáciu Osobných údajov v informačných systémoch dponline.sk, načo prevádzkovateľ bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov klienta. Prevádzkovateľ o tom na požiadanie klienta vydá písomné potvrdenie na náklady klienta. V takom prípade však prevádzkovateľ neručí za riadne poskytnutie služby a klient nemá nárok sa poskytnutia služby Online daňové priznanie domáhať.

7.8 Ďalej len podmienky ochrany osobných údajov definované v: https://dponline.sk/gdpr-centrum/ochrana-sukromia/

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

8.1 Portál dponline.sk je nepravidelne aktualizovaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia stránky aktualizovať, upravovať, modifikovať, dopĺňať alebo inak meniť údaje obsiahnuté na stránkach, a to vrátane týchto pravidiel, názvov, symbolov, obrázkov, log a ikon alebo služieb uvedených na stránkach dponline.sk.

8.2 Klient vyhlasuje, že ním vyplnené údaje sú pravdivé. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravosť údajov vyplnených užívateľom ani za prípadnú škodu klientovi alebo tretím osobám, ktorá v tejto súvislosti môže vzniknúť.

8.3 Prevádzkovateľ ani jeho zamestnanci nie sú zodpovední za prípadné škody, ktoré vznikli v súvislosti s prístupom alebo použitím internetových stránok dponline.sk a šírením informácií, ktoré tvoria obsah týchto stránok.

8.4 V prípade chyby spôsobenej pri vypĺňaní údajov klientom a následnej oprave služby môže byť klientovi dodatočne účtovaný poplatok v hodnote 5 €.

9. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

9.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo systému kedykoľvek bez náhrady vymazať akýkoľvek užívateľský účet ktorý: bol vytvorený užívateľom za účelom postúpenia, či už odplatným, alebo bezúplatného inému užívateľovi; bol užívateľom vytvorený, no nebol ani raz použitý do 30 dní odo dňa vytvorenia; slúži k páchaniu, napomáhaniu k páchaniu trestnej činnosti alebo inej činnosti, ktorá je v rozpore s etickými a morálnymi pravidlami spoločnosti; ktorého užívateľ sa svojím konaním pokúsil narušiť stabilitu a chod poskytovaných služieb.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

10.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Každý užívateľ týchto internetových stránok súhlasí s tým, že nebude narušovať štandardnú prevádzku, meniť údaje na týchto internetových stránkach ani obmedzovať prístup iných užívateľov na tieto stránky.

11.2 Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získa pri prevádzkovaní týchto internetových stránok, sú považované za dôverné a nebudú k dispozícii tretím osobám, okrem oficiálnych žiadostí orgánov činných v trestnom konaní a súdov, orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadanie daných informácií podľa zákonov Slovenskej republiky.

11.3 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnosť týchto internetových stránok a služieb na nich ponúkaných.

11.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo portál dponline.sk kedykoľvek uzavrieť a zrušiť.

11.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP , a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

11.6 Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami týchto VOP. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní stránok dponline.sk po vykonaní zmien týchto VOP, má sa za to, že so zmenami v týchto VOP použitia stránok bez výhrad súhlasí.

 

Tento dokument nadobúda platnosť v okamihu jeho zverejnenia.

Nákupný košík Položka bola odstránená. Vrátiť
  • Košík je momentálne prázdny.

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?

Nastavenie Súkromia

Keď navštívite našu webovú stránku, tak môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookies.

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť v systéme.

Na používanie tejto webovej stránky sa ukladajú 3 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

WooCommerce používame ako nákupný systém. Pre spracovanie košíkov a objednávok budú uložené 2 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Zakázať všetko
Povoliť všetko